728 x 90

ادواردو گروسو

 • برزیل ادواردو گروسو
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  ادواردو گروسو متولد 19 دسامبر 1959 در
  Piracicaba، برزیل، کاریکاتوریست و مدیر CEDHU (مرکز ملی مستندسازی، تحقیق و انتشار طنز گرافیکی Piracicaba).
  او در پیراسیکابا، برزیل زندگی می کند.

آثار (30)
                              ادواردو گروسو - برزیل
ادواردو گروسو - برزیل                              ادواردو گروسو - برزیل
ادواردو گروسو - برزیل                              ادواردو گروسو - برزیل
ادواردو گروسو - برزیل                              ادواردو گروسو - برزیل
ادواردو گروسو - برزیل                              ادواردو گروسو - برزیل
ادواردو گروسو - برزیل                              ادواردو گروسو - برزیل
ادواردو گروسو - برزیل                              ادواردو گروسو - برزیل
ادواردو گروسو - برزیل                              ادواردو گروسو - برزیل
ادواردو گروسو - برزیل                              ادواردو گروسو - برزیل
ادواردو گروسو - برزیل                              ادواردو گروسو - برزیل
ادواردو گروسو - برزیل                              ادواردو گروسو - برزیل
ادواردو گروسو - برزیل                              ادواردو گروسو - برزیل
ادواردو گروسو - برزیل                              ادواردو گروسو - برزیل
ادواردو گروسو - برزیل                              ادواردو گروسو - برزیل
ادواردو گروسو - برزیل                              ادواردو گروسو - برزیل
ادواردو گروسو - برزیل                              ادواردو گروسو - برزیل
ادواردو گروسو - برزیل                              ادواردو گروسو - برزیل
ادواردو گروسو - برزیل                              ادواردو گروسو - برزیل
ادواردو گروسو - برزیل                              ادواردو گروسو - برزیل
ادواردو گروسو - برزیل                              ادواردو گروسو - برزیل
ادواردو گروسو - برزیل                              ادواردو گروسو - برزیل
ادواردو گروسو - برزیل                              ادواردو گروسو - برزیل
ادواردو گروسو - برزیل                              ادواردو گروسو - برزیل
ادواردو گروسو - برزیل                              ادواردو گروسو - برزیل
ادواردو گروسو - برزیل                              ادواردو گروسو - برزیل
ادواردو گروسو - برزیل                              ادواردو گروسو - برزیل
ادواردو گروسو - برزیل                              ادواردو گروسو - برزیل
ادواردو گروسو - برزیل                              ادواردو گروسو - برزیل
ادواردو گروسو - برزیل                              ادواردو گروسو - برزیل
ادواردو گروسو - برزیل                              ادواردو گروسو - برزیل
ادواردو گروسو - برزیل

هنرمندان