728 x 90

الکس پلیو

 • کوبا الکس پلیو
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  من ۲۰۷ سال و یک روز پس از تولد بتهوون در ماتانزاس کوبا به دنیا آمدم.

  از زمانی که شروع به ساختن تصویرسازی برای کودکان کردم، دیگر بزرگ نشدم.

  من بازوهای خیلی درازی دارم که به من اجازه می دهد محکم بغل کنم (حتی چندین نفر را همزمان).

  من به برد در بازی های ویدیویی امیدی ندارم اما در بازی های شانسی حتی بدتر هم هستم.

   حیوانات را دوست دارم، علیرغم اینکه یک بار توسط یک سگ خشن گاز گرفته شدم.

  من در آرژانتین، بولیوی، شیلی، اکوادور، اسپانیا، ترکیه و اروگوئه کتاب‌هایی تصویرسازی کرده‌ام.

  وقتی پسر بچه بودم تمبر جمع می کردم.

  الان کنسرت ها، بلیت های تئاتر و سینما، سنگ های کوچک، برادرزاده ها و خواهرزاده ها را جمع می کنم.

آثار (31)
                              الکس پلیو - کوبا
الکس پلیو - کوبا                              الکس پلیو - کوبا
الکس پلیو - کوبا                              الکس پلیو - کوبا
الکس پلیو - کوبا                              الکس پلیو - کوبا
الکس پلیو - کوبا                              الکس پلیو - کوبا
الکس پلیو - کوبا                              الکس پلیو - کوبا
الکس پلیو - کوبا                              الکس پلیو - کوبا
الکس پلیو - کوبا                              الکس پلیو - کوبا
الکس پلیو - کوبا                              الکس پلیو - کوبا
الکس پلیو - کوبا                              الکس پلیو - کوبا
الکس پلیو - کوبا                              الکس پلیو - کوبا
الکس پلیو - کوبا                              الکس پلیو - کوبا
الکس پلیو - کوبا                              الکس پلیو - کوبا
الکس پلیو - کوبا                              الکس پلیو - کوبا
الکس پلیو - کوبا                              الکس پلیو - کوبا
الکس پلیو - کوبا                              الکس پلیو - کوبا
الکس پلیو - کوبا                              الکس پلیو - کوبا
الکس پلیو - کوبا                              الکس پلیو - کوبا
الکس پلیو - کوبا                              الکس پلیو - کوبا
الکس پلیو - کوبا                              الکس پلیو - کوبا
الکس پلیو - کوبا                              الکس پلیو - کوبا
الکس پلیو - کوبا                              الکس پلیو - کوبا
الکس پلیو - کوبا                              الکس پلیو - کوبا
الکس پلیو - کوبا                              الکس پلیو - کوبا
الکس پلیو - کوبا                              الکس پلیو - کوبا
الکس پلیو - کوبا                              الکس پلیو - کوبا
الکس پلیو - کوبا                              الکس پلیو - کوبا
الکس پلیو - کوبا                              الکس پلیو - کوبا
الکس پلیو - کوبا                              الکس پلیو - کوبا
الکس پلیو - کوبا                              الکس پلیو - کوبا
الکس پلیو - کوبا                              الکس پلیو - کوبا
الکس پلیو - کوبا

هنرمندان