728 x 90

کارلینیوس مولر

 • برزیل کارلینیوس مولر
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  تصویرگر، کاریکاتوریست، هنرمند پلاستیک، حکاکی، آبرنگ، نوازنده، پدر لویزا، گابریل و لوکا. « من یک هنرمند خودآموخته هستم که هرگز آموزش آکادمیک ندیده ام. من از داخل پارانا آمدم و تمام رویاهایم زیر بغلم بود. من می خواهم به ایجاد امکانات جدید برای بیان هنری ادامه دهم، زیرا به زندگی، خانواده، موسیقی و دوستان علاقه دارم. در روح ناآرام خود، من آن مردی هستم که همیشه به دنبال یادگیری است تا روزی دانش را منتقل کند. من همچنین خودم را به عنوان یک خوشبین تعریف می کنم: من همچنان به انسانیت ایمان دارم، به امید روزی که همه ما با هم برادر باشیم.

آثار (33)
                              کارلینیوس مولر - برزیل
کارلینیوس مولر - برزیل                              کارلینیوس مولر - برزیل
کارلینیوس مولر - برزیل                              کارلینیوس مولر - برزیل
کارلینیوس مولر - برزیل                              کارلینیوس مولر - برزیل
کارلینیوس مولر - برزیل                              کارلینیوس مولر - برزیل
کارلینیوس مولر - برزیل                              کارلینیوس مولر - برزیل
کارلینیوس مولر - برزیل                              کارلینیوس مولر - برزیل
کارلینیوس مولر - برزیل                              کارلینیوس مولر - برزیل
کارلینیوس مولر - برزیل                              کارلینیوس مولر - برزیل
کارلینیوس مولر - برزیل                              کارلینیوس مولر - برزیل
کارلینیوس مولر - برزیل                              کارلینیوس مولر - برزیل
کارلینیوس مولر - برزیل                              کارلینیوس مولر - برزیل
کارلینیوس مولر - برزیل                              کارلینیوس مولر - برزیل
کارلینیوس مولر - برزیل                              کارلینیوس مولر - برزیل
کارلینیوس مولر - برزیل                              کارلینیوس مولر - برزیل
کارلینیوس مولر - برزیل                              کارلینیوس مولر - برزیل
کارلینیوس مولر - برزیل                              کارلینیوس مولر - برزیل
کارلینیوس مولر - برزیل                              کارلینیوس مولر - برزیل
کارلینیوس مولر - برزیل                              کارلینیوس مولر - برزیل
کارلینیوس مولر - برزیل                              کارلینیوس مولر - برزیل
کارلینیوس مولر - برزیل                              کارلینیوس مولر - برزیل
کارلینیوس مولر - برزیل                              کارلینیوس مولر - برزیل
کارلینیوس مولر - برزیل                              کارلینیوس مولر - برزیل
کارلینیوس مولر - برزیل                              کارلینیوس مولر - برزیل
کارلینیوس مولر - برزیل                              کارلینیوس مولر - برزیل
کارلینیوس مولر - برزیل                              کارلینیوس مولر - برزیل
کارلینیوس مولر - برزیل                              کارلینیوس مولر - برزیل
کارلینیوس مولر - برزیل                              کارلینیوس مولر - برزیل
کارلینیوس مولر - برزیل                              کارلینیوس مولر - برزیل
کارلینیوس مولر - برزیل                              کارلینیوس مولر - برزیل
کارلینیوس مولر - برزیل                              کارلینیوس مولر - برزیل
کارلینیوس مولر - برزیل                              کارلینیوس مولر - برزیل
کارلینیوس مولر - برزیل                              کارلینیوس مولر - برزیل
کارلینیوس مولر - برزیل

هنرمندان