728 x 90

نانی لوکاس

 • برزیل نانی لوکاس
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  نانی از 20 سالگی کاریکاتور منتشر کرده است. او کار خود را در ریودوژانیرو انجام داد و در روزنامه هایی مانند Tribuna da Imprensa و روزنامه طنز تاریخی O PASQUIM و غیره منتشر کرد. او اکنون کاریکاتورهایی را در مجله Piauí، Supapo و +Humor منتشر می کند.

  نانی در سن 70 سالگی بر اثر کووید-19 درگذشت

آثار (27)
                              نانی لوکاس - برزیل
نانی لوکاس - برزیل                              نانی لوکاس - برزیل
نانی لوکاس - برزیل                              نانی لوکاس - برزیل
نانی لوکاس - برزیل                              نانی لوکاس - برزیل
نانی لوکاس - برزیل                              نانی لوکاس - برزیل
نانی لوکاس - برزیل                              نانی لوکاس - برزیل
نانی لوکاس - برزیل                              نانی لوکاس - برزیل
نانی لوکاس - برزیل                              نانی لوکاس - برزیل
نانی لوکاس - برزیل                              نانی لوکاس - برزیل
نانی لوکاس - برزیل                              نانی لوکاس - برزیل
نانی لوکاس - برزیل                              نانی لوکاس - برزیل
نانی لوکاس - برزیل                              نانی لوکاس - برزیل
نانی لوکاس - برزیل                              نانی لوکاس - برزیل
نانی لوکاس - برزیل                              نانی لوکاس - برزیل
نانی لوکاس - برزیل                              نانی لوکاس - برزیل
نانی لوکاس - برزیل                              نانی لوکاس - برزیل
نانی لوکاس - برزیل                              نانی لوکاس - برزیل
نانی لوکاس - برزیل                              نانی لوکاس - برزیل
نانی لوکاس - برزیل                              نانی لوکاس - برزیل
نانی لوکاس - برزیل                              نانی لوکاس - برزیل
نانی لوکاس - برزیل                              نانی لوکاس - برزیل
نانی لوکاس - برزیل                              نانی لوکاس - برزیل
نانی لوکاس - برزیل                              نانی لوکاس - برزیل
نانی لوکاس - برزیل                              نانی لوکاس - برزیل
نانی لوکاس - برزیل                              نانی لوکاس - برزیل
نانی لوکاس - برزیل                              نانی لوکاس - برزیل
نانی لوکاس - برزیل                              نانی لوکاس - برزیل
نانی لوکاس - برزیل

هنرمندان