728 x 90

علی کاشی

 • ایران علی کاشی
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  علی کاشی - متولد سال 1356 در سمنان.

  دانش آموخته رشته هنرهای سنتی در مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی تهران.

  نفر سوم جشنواره آب و خشکسالی ترکیه در سال 2010.

  نفر اول جشنواره انار .

  نفر سوم جشنواره ترافیک و رسانه در سال های 1387-1388-1391

  فعالیت در مطبوعات مختلف وهمچنین فعالیت در عرصه انیمیشن.

آثار (34)
                              علی کاشی - ایران
علی کاشی - ایران                              علی کاشی - ایران
علی کاشی - ایران                              علی کاشی - ایران
علی کاشی - ایران                              علی کاشی - ایران
علی کاشی - ایران                              علی کاشی - ایران
علی کاشی - ایران                              علی کاشی - ایران
علی کاشی - ایران                              علی کاشی - ایران
علی کاشی - ایران                              علی کاشی - ایران
علی کاشی - ایران                              علی کاشی - ایران
علی کاشی - ایران                              علی کاشی - ایران
علی کاشی - ایران                              علی کاشی - ایران
علی کاشی - ایران                              علی کاشی - ایران
علی کاشی - ایران                              علی کاشی - ایران
علی کاشی - ایران                              علی کاشی - ایران
علی کاشی - ایران                              علی کاشی - ایران
علی کاشی - ایران                              علی کاشی - ایران
علی کاشی - ایران                              علی کاشی - ایران
علی کاشی - ایران                              علی کاشی - ایران
علی کاشی - ایران                              علی کاشی - ایران
علی کاشی - ایران                              علی کاشی - ایران
علی کاشی - ایران                              علی کاشی - ایران
علی کاشی - ایران                              علی کاشی - ایران
علی کاشی - ایران                              علی کاشی - ایران
علی کاشی - ایران                              علی کاشی - ایران
علی کاشی - ایران                              علی کاشی - ایران
علی کاشی - ایران                              علی کاشی - ایران
علی کاشی - ایران                              علی کاشی - ایران
علی کاشی - ایران                              علی کاشی - ایران
علی کاشی - ایران                              علی کاشی - ایران
علی کاشی - ایران                              علی کاشی - ایران
علی کاشی - ایران                              علی کاشی - ایران
علی کاشی - ایران                              علی کاشی - ایران
علی کاشی - ایران                              علی کاشی - ایران
علی کاشی - ایران                              علی کاشی - ایران
علی کاشی - ایران

هنرمندان