728 x 90

هادی طبسی

 • ایران هادی طبسی
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  هادی طبسی در سال 1362 به دنیا آمد. او در تهران، ایران زندگی و کار می کند

  او انیماتور، طراح کاراکتر، تصویرگر و کارتونیست است

  طبسی یک نمایشگاه انفرادی در ایران برگزار کرده و در چند نمایشگاه گروهی شرکت کرده است

  او در مسابقات ملی و بین المللی متعددی شرکت کرده و برنده 13 جایزه شده است

آثار (30)
                              هادی طبسی - ایران
هادی طبسی - ایران                              هادی طبسی - ایران
هادی طبسی - ایران                              هادی طبسی - ایران
هادی طبسی - ایران                              هادی طبسی - ایران
هادی طبسی - ایران                              هادی طبسی - ایران
هادی طبسی - ایران                              هادی طبسی - ایران
هادی طبسی - ایران                              هادی طبسی - ایران
هادی طبسی - ایران                              هادی طبسی - ایران
هادی طبسی - ایران                              هادی طبسی - ایران
هادی طبسی - ایران                              هادی طبسی - ایران
هادی طبسی - ایران                              هادی طبسی - ایران
هادی طبسی - ایران                              هادی طبسی - ایران
هادی طبسی - ایران                              هادی طبسی - ایران
هادی طبسی - ایران                              هادی طبسی - ایران
هادی طبسی - ایران                              هادی طبسی - ایران
هادی طبسی - ایران                              هادی طبسی - ایران
هادی طبسی - ایران                              هادی طبسی - ایران
هادی طبسی - ایران                              هادی طبسی - ایران
هادی طبسی - ایران                              هادی طبسی - ایران
هادی طبسی - ایران                              هادی طبسی - ایران
هادی طبسی - ایران                              هادی طبسی - ایران
هادی طبسی - ایران                              هادی طبسی - ایران
هادی طبسی - ایران                              هادی طبسی - ایران
هادی طبسی - ایران                              هادی طبسی - ایران
هادی طبسی - ایران                              هادی طبسی - ایران
هادی طبسی - ایران                              هادی طبسی - ایران
هادی طبسی - ایران                              هادی طبسی - ایران
هادی طبسی - ایران                              هادی طبسی - ایران
هادی طبسی - ایران                              هادی طبسی - ایران
هادی طبسی - ایران                              هادی طبسی - ایران
هادی طبسی - ایران

هنرمندان