728 x 90

پائولو کاوالکانته

 • برزیل پائولو کاوالکانته
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  من هنرمندی هستم که در ریودوژانیرو زندگی و کار می کنم. سال‌ها برای روزنامه‌ها، مجلات و کتاب‌ها طراحی می‌کردم. با آنها در برزیل و خارج از کشور جایزه گرفتم. پنج سال است که خودم را منحصراً وقف نقاشی کرده ام. تکنیک های مختلفی را پشت سر گذاشتم اما امروز فقط از رنگ روغن روی بوم استفاده می کنم. آثار هنری من با فیگور انسانی مشخص شده و از بدن به عنوان یک اصل استفاده می شود. یک شاعر برزیلی گفت: تصاویر کلماتی هستند که ما فاقد آنها هستیم. این مسیر من است.

آثار (19)
                              پائولو کاوالکانته - برزیل
پائولو کاوالکانته - برزیل                              پائولو کاوالکانته - برزیل
پائولو کاوالکانته - برزیل                              پائولو کاوالکانته - برزیل
پائولو کاوالکانته - برزیل                              پائولو کاوالکانته - برزیل
پائولو کاوالکانته - برزیل                              پائولو کاوالکانته - برزیل
پائولو کاوالکانته - برزیل                              پائولو کاوالکانته - برزیل
پائولو کاوالکانته - برزیل                              پائولو کاوالکانته - برزیل
پائولو کاوالکانته - برزیل                              پائولو کاوالکانته - برزیل
پائولو کاوالکانته - برزیل                              پائولو کاوالکانته - برزیل
پائولو کاوالکانته - برزیل                              پائولو کاوالکانته - برزیل
پائولو کاوالکانته - برزیل                              پائولو کاوالکانته - برزیل
پائولو کاوالکانته - برزیل                              پائولو کاوالکانته - برزیل
پائولو کاوالکانته - برزیل                              پائولو کاوالکانته - برزیل
پائولو کاوالکانته - برزیل                              پائولو کاوالکانته - برزیل
پائولو کاوالکانته - برزیل                              پائولو کاوالکانته - برزیل
پائولو کاوالکانته - برزیل                              پائولو کاوالکانته - برزیل
پائولو کاوالکانته - برزیل                              پائولو کاوالکانته - برزیل
پائولو کاوالکانته - برزیل                              پائولو کاوالکانته - برزیل
پائولو کاوالکانته - برزیل                              پائولو کاوالکانته - برزیل
پائولو کاوالکانته - برزیل

هنرمندان