728 x 90

لزیو جونیور

 • برزیل لزیو جونیور
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  فارغ التحصیل روزنامه نگاری است و بیش از 10 جایزه در رشته های خود، اعم از کارتون، تصویرسازی، کاریکاتور یا نقاشی کسب کرده است.

  او با مهارت در هنرهای دیجیتال و صنایع دستی فتوشاپ، برای روزنامه Folha de S.Paulo، در ستون بازار باز و همچنین صفحه سیاست ملی مجله Veja، تصاویر، کاریکاتور و کاریکاتور می سازد.

  او به مدت 15 سال از روزنامه Diario da Regiao از سائو خوزه ریو پرتو استخدام شد.

آثار (35)
                              لزیو جونیور - برزیل
لزیو جونیور - برزیل                              لزیو جونیور - برزیل
لزیو جونیور - برزیل                              لزیو جونیور - برزیل
لزیو جونیور - برزیل                              لزیو جونیور - برزیل
لزیو جونیور - برزیل                              لزیو جونیور - برزیل
لزیو جونیور - برزیل                              لزیو جونیور - برزیل
لزیو جونیور - برزیل                              لزیو جونیور - برزیل
لزیو جونیور - برزیل                              لزیو جونیور - برزیل
لزیو جونیور - برزیل                              لزیو جونیور - برزیل
لزیو جونیور - برزیل                              لزیو جونیور - برزیل
لزیو جونیور - برزیل                              لزیو جونیور - برزیل
لزیو جونیور - برزیل                              لزیو جونیور - برزیل
لزیو جونیور - برزیل                              لزیو جونیور - برزیل
لزیو جونیور - برزیل                              لزیو جونیور - برزیل
لزیو جونیور - برزیل                              لزیو جونیور - برزیل
لزیو جونیور - برزیل                              لزیو جونیور - برزیل
لزیو جونیور - برزیل                              لزیو جونیور - برزیل
لزیو جونیور - برزیل                              لزیو جونیور - برزیل
لزیو جونیور - برزیل                              لزیو جونیور - برزیل
لزیو جونیور - برزیل                              لزیو جونیور - برزیل
لزیو جونیور - برزیل                              لزیو جونیور - برزیل
لزیو جونیور - برزیل                              لزیو جونیور - برزیل
لزیو جونیور - برزیل                              لزیو جونیور - برزیل
لزیو جونیور - برزیل                              لزیو جونیور - برزیل
لزیو جونیور - برزیل                              لزیو جونیور - برزیل
لزیو جونیور - برزیل                              لزیو جونیور - برزیل
لزیو جونیور - برزیل                              لزیو جونیور - برزیل
لزیو جونیور - برزیل                              لزیو جونیور - برزیل
لزیو جونیور - برزیل                              لزیو جونیور - برزیل
لزیو جونیور - برزیل                              لزیو جونیور - برزیل
لزیو جونیور - برزیل                              لزیو جونیور - برزیل
لزیو جونیور - برزیل                              لزیو جونیور - برزیل
لزیو جونیور - برزیل                              لزیو جونیور - برزیل
لزیو جونیور - برزیل                              لزیو جونیور - برزیل
لزیو جونیور - برزیل                              لزیو جونیور - برزیل
لزیو جونیور - برزیل

هنرمندان